Aanmelden

Algemeen

Digitaal contact

Adres

Automatische incasso

Ondergetekende machtigt tot wederopzegging MerkWaardig om van zijn/haar bankrekening jaarlijks het lidmaatschapsgeld af te schrijven. (Voor 2024: binnenlandleden € 35,-- , buitenlandleden € 40,--) Tevens machtigt ondergetekende Merkwaardig om eenmalig € 5,-- inschrijfgeld af te schrijven. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals bovenstaand is vermeld.

Lidmaatschap zonder automatische incasso is NIET mogelijk.


Beveiligingscode Beveiligingscode